Školní metodik prevence
Kontakt
Mgr. Zuzana Gardášová (kabinet jazyků a dějepisu ve 2. patře)
email: gardasova.z@email.cz
Konzultační hodiny
Po 13.30 - 14.30
Po předchozí domluvě je možné i jindy.

Činnosti školního metodika prevence
Metodická a koordinační
- tvorba Minimálního preventivního programu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků - např.záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, prekriminálního a kriminálního chování a dalších typů rizikového chování
- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu - např. integrace žáků/ cizinců, prioritou je prevence rasismu a xenofobie
Informační
-zjišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách primární prevence pedagogům školy
- získávání nových odborných informací a zkušeností
Poradenská
- vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytování kontaktů na odbornou pomoc těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd

Prezentaci k prevenci Kyberšikany naleznete zde:kybersikana