O mateřské škole

 Naše mateřská škola je běžného typu,dvoutřídní, fakultní.

Třídy jsou věkově smíšené. Do každé třídy je zapsáno 24 dětí.

Děti jsou do tříd zařazovány s ohledem k sourozeneckým vazbám.

4 učitelky se pravidelně střídají na ranních a odpoledních službách. 

Česká televize na návštěvě v naši MŠ

Podívejte se na reportáž na stránkách ČT.

Rychlý přístup

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Město Brno vytvořilo elektronický systém přijímání dětí.Veškeré informace a kriteria jsou pro rodiče zveřejněna na www.zapisdoms.brno.cz

Odpovědná osoba Mgr. Margita Kotásková, ředitelka školy

Provoz a organizace dne

Doba provozu MŠ: od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 • 6.30 – 8.30 scházení  dětí dle individuálních potřeb dětí a rodičů, spontánní hry, výběr činností nabízených učitelkou, polořízené aktivity
 • 8.45 – 9.15 postupné svačinky
 • 8.30 – 9.30 výchovně vzdělávací činnosti dle potřeb a zájmu dětí
 • 9.30 – 11.30 pobyt venku
 • 12.00 podávání oběda
 • 12.30 – 13.00 odchod dětí po obědě domů, hygiena a příprava na odpočinek
 • 13.00 – 14.30 odpočinek dětí, postupné vstávání – spontánní hry a výchovně vzdělávací činnosti
 • 14.30 – 15.00 postupná svačina, hygiena, hodnotící diskusní kruh
 • 16.00 spojení tříd
 • 15.00 – 16.30 odpolední rozcházení dětí, spontánní hry, činnosti nabízené učitelkou, tvoření

Co se u nás učíme

Základním záměrem našeho vzdělávacího programu je přispívat k pozitinímu rozvoji osobnosti dětí. Rozvíjíme tedy faktory, které podporují pozitivní vývoj osobnosti, její identitu a směřování k prosociálnosti.

 • Komunikaci
 • Důstojnost lidské osoby, úctu k sobě(tolerovat se a vážit si sebe navzájem)
 • Pozitivní hodnocení druhých (objevit a vyzdvihnout to, co je pozitivní v chování jiných, připisovat jim pozitivní vlastnosti)
 • Tvořivost, kreativitu(aby dítě využívalo svoji představivost, naučilo se soustředit, být samo sebou, aby nemělo obavu zkusit něco nového)
 • Komunikaci citů – umění dát city najevo(citlivost vůči vlastním citům a jejich vyjádření je předpokladem empatie a komunikace)
 • Empatii, vcítění (projevy jako pomoc, darování, solidarita, vyplývají ze soucitu, z poznání potřeb druhého)
 • Asertivitu(když chce, aby byly respektovány jehozájmy, snaží se respektovat zájmy druhých
 • Reálné a zobrazené vzory
 • Spolupráci, dělení, darování 

V naší škole vycházíme z potřeb a požadavků dětí a jejich rodičů.

Vstupní dotazník nám představí dítě očima svých rodičů, my se snažíme z tohoto „obrazu“ vycházet, navazovat na něj a obohacovat vědomosti, dovednosti a návyky dětí z rodiny o ty, které může získat právě pouze životem ve skupině kamarádů.

Úzký kontakt s rodiči našich dětí nám pomáhá vycházet z potřeb a možností dětí, všechny činnosti, které jsou jim nabízeny vycházejí z dětské přirozenosti.

V integrovaných blocích nabízíme dětem vzdělávací obsah, který je jim blízký. 
Akcentujeme environmentální výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu. Důraz klademe na prevenci sociálně – patologických jevů. 

Nadstandardní aktivity MŠ

Anglický jazyk, Sportovní aerobic, Sportík, Edukativně stimulační skupiny